Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sirén Ilkka Martti Antero (Y-tunnus: 2592928-9), Hiivalahdentie 41–43, 37500 Lempäälä

2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

 • Ilkka Sirén
 • toutosenlomahuvilat@gmail.com
 • Hiivalahdentie 41–43, 37500 Lempäälä

3. Rekisterin nimi

Toutosen lomahuviloiden asiakasrekisteri

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden yhteystietoja, asiakassuhdetta koskevia tietoja sekä
yhteydenpitotietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja.

 1. Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 2. Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, huvilan/saunan varaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja, kuten etnistä alkuperää, poliittista
mielipidettä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittojen jäsenyyttä, terveyttä,
seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia
henkilötietoja, eikä myöskään geneettisiä tai biometrisiä tunnistetietoja.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakasviestintä (esim. asiakastiedotteet)
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinoinnin kohdistaminen nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä näihin kuuluville pienemmille ryhmille
 • Suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia
 • Tiedon analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Yhteydenottojen ja palautteiden hoitaminen
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

6. Tietojen käsittelyn hyödyt rekisteröidylle

Henkilötietojen käsittely (esimerkiksi varauksen yhdistäminen oikeaan henkilöön) mahdollistaa
Toutosen lomahuviloiden palveluiden vastaanottamisen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen tai asiallisen
yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.
Asiakassuhde syntyy, kun asiakas ottaa yhteyttä tiedustellakseen huvilan/saunan vuokraamista.
Asiakassuhde syntyy myös silloin, kun henkilö antaa muussa yhteydessä yhteystietonsa
rekisterinpitäjälle (esim. markkinointikampanja tai kilpailuvastaus).
Yritysasiakkaiden edustajien yhteystietoja saadaan lisäksi kaupparekisteristä ja muista vastaavista
julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

 1. Kuluttaja-asiakkaat ovat yksityishenkilöitä, joilla on asiakassuhde Toutosen lomahuviloihin. Käsiteltävät tiedot: yksilöititiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa, mikäli asiakas ei ole kieltänyt markkinointia.
 2. Yhteisöasiakkaat ovat yritysten/yhteisöjen edustajia, joilla on asiakassuhde Toutosen lomahuviloihin. Käsiteltävät tiedot: yksilöititiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa, mikäli asiakas ei ole kieltänyt markkinointia.
 3. Potentiaaliset yhteisöasiakkaat ovat yritysten/yhteisöjen edustajia, jotka voisivat rekisterinpitäjän arvion mukaan olla kiinnostuneita huvilan/saunan vuokraamisesta. Edustaja valitaan yhteyshenkilöksi ammattinimikkeensä perusteella. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu yritystä mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden markkinoinnissa, mikäli edustaja ei ole kieltänyt markkinointia.

9. Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille niiden omiin tarkoituksiin.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Asiakkuus päättyy, jos asiakas ei
käytä yrityksen palveluita kolmeen vuoteen. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä, mikäli
niiden säilyttämiseen ei ole olemassa muuta perustetta (esim. kirjanpitolaki)

12. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja
huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

 1. Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Jos manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä tai se tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.
 2. Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus läpinäkyvään informoitiin

Sinulla on oikeus saada läpinäkyvää ja yksityiskohtaista tietoa rekisterin tarkoituksesta ja käytöstä.

Oikeus tietoturvaan

Sinulla on oikeus luottaa henkilötietojesi tietoturvalliseen käsittelyyn. Sinulla on myös oikeus saada ilmoitus mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta.

Oikeus evästeiden estämiseen ja tyhjentämiseen

Sinulla on oikeus estää lehden verkkopalveluiden evästeet muuttamalla selaimesi asetuksia.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada Toutosen lomahuviloilta jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos Toutosen lomahuviloilla on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi myös ilman erityistä perustetta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain itse meille toimittamiasi tietoja.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa aiempi suostumuksesi silloin, kun suostumus on henkilötietojen käsittelyn perusteena. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet lähtökohtaisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Jos ole sitä mieltä, ettemme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi).

Rekisteröidyn tulee toimittaa näihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt omakätisesti allekirjoitettuina
Toutosen lomahuviloille. Allekirjoitettu pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti vierailemalla,
sillä tunnistamme henkilön pyynnön yhteydessä henkilöllisyystodistuksen avulla. Pyyntö voi olla
vapaamuotoinen.

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä,
hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan
rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava
tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään
merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.